top of page
GILDED REMNANTS - Argentum

GILDED REMNANTS - Argentum

Astuge ajaloo varjudesse GILDED REMNANTS saatel, rabav kommentaar nõukogude aja petlikule võlule. See teos kutsub mõtisklema tajutava suurejoonelisuse ja karmi reaalsuse dihhotoomia üle, mida iseloomustab kokkuhoidlikkus.

 

Selle teose keskmeks on kolm nõukogude koolide kohvikutest pärit tagasihoidlikke, utilitaarseid nugasid, mille päritolu on varjutatud külluse spooni all. Iga nuga, mis aja möödudes on kulunud ja millel on lugematute serveeritud toitude armid, on kullatud. See muutus seab kahtluse alla meie eelarvamused luksusest, ajendades meid seisma silmitsi jõukuse illusiooniga, mis iseloomustas möödunud ajastut.

 

Mattmusta lõuendi taustal olevad kullatud noad tõusevad esile edevuse ja ranguse paradoksaalsete sümbolitena. Kulla kõrvutamine süngel mustal taustal rõhutab teravat kontrasti külluse välise fassaadi ja nõukogude ajal paljude kogetud puuduse tegelikkuse vahel.

 

Tahtlik valik kolme noa vahel, millest igaüks on kulumise poolest ainulaadne, lisab narratiivile keerukuste kihte. Kolmikuna kutsuvad nad esile kollektiivse mälu tunde, kutsudes vaatajaid mõtisklema jagatud kogemuste ja kollektiivse ajaloo üle. Kuldne transformatsioon toimib metafoorina idealiseeritud mälestustele, mis sageli varjutavad mineviku raskusi, luues nostalgilise miraaži ajast, mida tegelikkuses iseloomustasid vaid piirangud.

 

Klanitud musta raamiga ümbritsetud kunstiteos rõhutab veelgi selle sõnumi duaalsust. Raam muutub sümboolseks piiriks, mis raamib petliku veetluse sisemuses ja sunnib vaatajaid kahtlema reaalsuse ja taju, autentsuse ja fassaadi piirides.

 

GILDED REMNANTS kutsub meid uurima nostalgia peent keerukust ja narratiive, mida me minevikust konstrueerinud oleme. Tõstes argise kullatud esemete staatusesse, kutsub kunstnik meid üle vaatama oma arusaama luksusest ja möödunud ajastu kollektiivsest mälust, heites valgust nõukogude aja kuldse spooni all peituvatele varjatud tõdedele.

 

Raami mõõdud on 43x64cm

 

Step into the shadows of history with GILDED REMNANTS, a striking commentary on the deceptive allure of Soviet times. This piece invites contemplation on the dichotomy between the perceived grandeur and the stark reality of an era marked by frugality.

 

The centerpiece of this evocative work is a trio of humble, utilitarian knives from the Soviet school cafeterias, their origins obscured beneath a veneer of opulence. Each knife, worn by the passage of time and bearing the scars of countless meals served, has been meticulously gilded in gold. This transformation challenges our preconceived notions of luxury, prompting us to confront the illusion of affluence that characterized a bygone era.

 

Set against a matte black canvas, the gilded knives emerge as paradoxical symbols of ostentation and austerity. The juxtaposition of gold against the somber black background underscores the stark contrast between the outward façade of opulence and the underlying reality of scarcity experienced by many during the Soviet era.

 

The deliberate choice of three knives, each unique in its wear and tear, adds layers of complexity to the narrative. As a trio, they evoke a sense of collective memory, inviting viewers to reflect on shared experiences and collective histories. The golden transformation serves as a metaphor for the idealized memories that often gloss over the hardships of the past, creating a nostalgic mirage of a time that was, in reality, marked by limitations.

 

Encased in a sleek black frame, the artwork further emphasizes the duality of its message. The frame becomes a symbolic border, framing the deceptive allure within and prompting viewers to question the boundaries between reality and perception, authenticity and façade.

 

GILDED REMNANTS challenges us to explore the subtle complexities of nostalgia and the narratives we construct around the past. By elevating the mundane to the status of gilded artifacts, the artist invites us to reconsider our understanding of luxury and the collective memory of a bygone era, shedding light on the hidden truths that lie beneath the golden veneer of the Soviet times.

 

Size of the frame is 43x64cm

    799,00 €Price
    bottom of page